top of page

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

A House-Construct-Hungary Kft. (1172 Budapest XXVII. utca 1.), a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A House-Construct-Hungary Kft. www.pastelceramics.com címen elérhető szolgáltatásának adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a

www.pastelceramics.com/adatvedelminyilatkozat címen.

 

A House-Construct-Hungary Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, amelynek esetleges változásáról kellő időben értesíti közönségét.
Amennyiben vásárlóinknak, megrendelőinknek olyan kérdése lenne, amely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését.

A House-Construct-Hungary Kft. elkötelezett vásárlói, megrendelői és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A vásárlók, megrendelők által megadott adatokat a House-Construct-Hungary Kft.  kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Az adatokat harmadik fél részére nem adja át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, Magyar Posta, amely a House-Construct-Hungary Kft.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Az adatok  kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

 

A HOUSE-CONSTRUCT-HUNGARY KFT. ALAPELVEI AZ ADATKEZELÉS SORÁN:

 

Személyes adat akkor kezelhető:

- ha ahhoz az érintett (vásárló, megrendelő) hozzájárul

- azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

 

A WWW.PASTELCERAMICS.COM LÁTOGATÓINAK ADATAI:

 

A www.pastelceramics.com portál látogatása során a House-Construct-Hungary Kft. által forgalmazott termékek regisztrációval és regisztráció nélkül is megrendelhetők, megvásárolhatók. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, egyes szolgáltatások (akció, törzsvásárló) használatához való jogosultság, rendelések, vásárlások kezelése, a vásárlásból eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése, hírlevél küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail címek, telefonszámok, cégnév, hírlevél feliratkozási hozzájárulás, a regisztráció dátuma és időpontja, a rendelés dátuma és időpontja, a rendelés adatai.

Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől számított tíz év, míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.

 

A WWW.PASTELCERAMICS.COM HÍRLEVÉL:

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése a vásárlók, megrendelők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, új vagy akciós termékekről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.

A hírlevelek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az info@pastelceramics.com e-mail címre történő írással lehet kérni.

 

ÜGYFÉLLEVELEZÉS:

 

Amennyiben termékeink vásárlása során kérdése, problémája van, a www.pastelceramics.com oldal KAPCSOLAT menüben megadott módon kapcsolatba léphet a cég képviselőjével.

A House-Construct-Hungary Kft.  a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

A House-Construct-Hungary Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

AZ INFORMÁCIÓK TULAJDONJOGA 


Kijelentjük, hogy a House-Construct-Hungary Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.pastelceramics.com oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

 

AZ ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓ (SZOLGÁLTATÓ) ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE:

A szolgáltató neve: Manta-Szabó Zsuzsanna/House-Construct-Hungary Kft.
A szolgáltató székhelye: 1172 Budapest, XXVII. utca 1.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@pastelceramics.com
A szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-283003
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
A szolgáltató adószáma: 25573307-2-42
A szolgáltató telefonszáma: 0630/338-7520
A tárhely-szolgáltató neve: Bauonline Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 1186, Budapest Sina Simony sétány 7. III./12.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: weblap@weblapcentrum.hu
A szerződés nyelve: magyar

bottom of page